Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
080-529-4353
 
นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์
รองปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้ายรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(088-9159562)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 (ดู : 1)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 4)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโตนด 👉ท่านสามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ 2 ช่องทาง 1. บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย 2. เว็บไซต์เทศบาลตำบลช้างซ้าย สิ่งที่ท่านต้องทำการตรวจสอบมีดังนี้ 🌟รายการที่ดิน (เลขที่/เนื้อที่/การใช้ประโยชน์) 🌟สิ่งปลูกสร้าง (บ้านเลขที่/ขนาดพื้นที่/การใช้ประโยชน์) 👉หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ❌ข้อมูลไม่ถูกต้อง❌ 👉ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือนมกราคม 2566 #สอบถามเพิ่มเติมได้ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างซ้าย โทร 077452124 ต่อ 43 (ดู : 30)
เผยแพร่กำหนดเกรณฑ์การใช้สิ่้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 23)
ประกาศเรื่องแผนการจจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 25)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาศและประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายต้นหมัก หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย (ดู : 3)
ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายต้นหมัก ม.11 ต.ช้างซ้าย (ดู : 22)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2  (ดู : 40)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12  (ดู : 45)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 (ดู : 41)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 (ดู : 42)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 13)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 25)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 28)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 36)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 59)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic GovemmentProcurement :e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 53)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยผู้ใหญ่เดี่ยว หมู่ที่ 8 (ดู : 31)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 (ดู : 32)
เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายนายวิน เชื่อมต่อสายนายสมเกียรติ หมู่ที่9  (ดู : 32)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน (ดู : 32)
เผยแพร่ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11 (ดู : 33)
เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเครียง หมู่ที่ 3 (ดู : 33)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลช้างซ้าย พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลช้างซ้าย
ประกาส เทศบาลตำบลช้างซ้าย การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ดู : 161)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 210)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างซ้าย..การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 237)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 358)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ดู : 248)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลาและสถานที่สอบ (ดู : 253)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลช้างซ้าย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs