Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::  
 
นายวิชัย สุบรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
 
นายประสิทธิ์ สุดแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้ายรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย
(088-9159562)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลช้างซ้าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 4) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโตนด 👉ท่านสามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ 2 ช่องทาง 1. บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย 2. เว็บไซต์เทศบาลตำบลช้างซ้าย สิ่งที่ท่านต้องทำการตรวจสอบมีดังนี้ 🌟รายการที่ดิน (เลขที่/เนื้อที่/การใช้ประโยชน์) 🌟สิ่งปลูกสร้าง (บ้านเลขที่/ขนาดพื้นที่/การใช้ประโยชน์) 👉หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ❌ข้อมูลไม่ถูกต้อง❌ 👉ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือนมกราคม 2566 #สอบถามเพิ่มเติมได้ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างซ้าย โทร 077452124 ต่อ 43 (ดู : 30) 6 ธ.ค. 2565
เผยแพร่กำหนดเกรณฑ์การใช้สิ่้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 14) 29 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 23) 9 พ.ย. 2565
ประกาศเรื่องแผนการจจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 25) 7 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 25) 7 ต.ค. 2565
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 25) 7 ต.ค. 2565
คู่มือการอนุมัติ การอนุญาต ของใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ดู : 24) 22 ก.ย. 2565
พระราชบัญัญิตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 23) 15 ก.ย. 2565
เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (ดู : 46) 31 ส.ค. 2565
รพ.สต.บ้านกงตาก ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30น.-12:00น. (ดู : 31) 22 ส.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด #ช้างซ้ายคัพ_2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 -24 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีเปิด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา14:00 น. ได้รับเกียรติจากนายพลูสวัสดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ (ดู : 40) 1 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ แจ้งคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ ประชาชนผู้ที่สมัคร อปพร. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) (ดู : 40) 22 ก.ค. 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านควนราชา โรงเรียนบ้านห้วยด่าน โรงเรียนบ้านหัวหมากบน และโรงเรียนบ้านไสขาม ทั้งนี้รับฟังบรรยายการให้ความรู้จาก พระครูสมุห์ณรงค์เดช โชติปัญโญ ณ โรงเรียนวัดกงตาก ปล.ได้รับอนุญาตแล้ว (ดู : 49) 5 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนดจัดทำโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน #วันที่_7_กรกฎาคม_2565_ณ_เทศบาตำบลช้างซ้าย 🎉🎉 และ #วันที่_8_กรกฎาคม_2565_ณ_ศาลาหมู่บ้าน_หมู่ที่_4_บ้านกงตาก_ตำบลช้างซ้าย 🎊🎊 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกับประชาชนโดยการให้บริการประชานอกพื้นที่ (ดู : 49) 5 ก.ค. 2565
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ดู : 41) 24 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 41) 14 มิ.ย. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 47) 14 มิ.ย. 2565
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 52) 31 พ.ค. 2565
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงกาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา (ดู : 48) 31 พ.ค. 2565
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรัฃะราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) (ดู : 46) 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ ) (ดู : 54) 25 พ.ค. 2565
#เชิญชวนประชาชนตำบลช้างซ้ายร่วมชมร่วมเชียร์ 3 มิย. 65 📌📌เทศบาลตำบลช้างซ้ายโดยนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 7 คน ⚽️คู่ที่1ทีม อสม(หญิง) ,และ จนท.รพสต. ช้างซ้ายVS ทีม อสม.(หญิง),และจนท.รพสต.บ้านกงตาก ⚽️คู่ที่2 ทีมผู้นำ ฝ่ายปกครอง,อปพร ,กรรมการชุมชน เขต1 VS ฝ่ายปกครอง,อปพร ,กรรมการชุมชน เขต 2 ⚽️คู่ที่3 ทีมเทศบาลตำบลช้างซ้าย VSทีมผู้ประกอบการเหมืองแร่(บริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทโชพนา2512จำกัด) ❤️🧭วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีเปิด เวลา 14:00 น ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลช้างซ้าย 🧍📌 ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 🏆🏆🏆ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก นายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย. (ดู : 47) 19 พ.ค. 2565
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลช้างซ้ายปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2565 (ดู : 67) 12 พ.ค. 2565
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 45) 11 พ.ค. 2565
เชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 (ดู : 107) 2 พ.ค. 2565
กิจกรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรค (ดู : 85) 4 เม.ย. 2565
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 157) 29 มี.ค. 2565
ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/หรือรื้อถอนอาคาร (ดู : 77) 29 มี.ค. 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธนบัตรพิลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ (ดู : 79) 25 มี.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2565 (ดู : 95) 28 ก.พ. 2565
กิจกรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ดู : 73) 4 ก.พ. 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลช้างซ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ดู : 143) 31 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ (ดู : 97) 31 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ (ดู : 88) 21 ม.ค. 2565
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 88) 20 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่องรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 121) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ค.ส.3 สำหรับประจำปีภาษี 2565 (ดู : 148) 26 พ.ย. 2564
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 68) 22 ต.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดู : 147) 31 ส.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเคียนซา (ดู : 181) 27 ส.ค. 2564
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าเคลื่อนย้ายยานพาหนะพ. ศ. 2564 (ดู : 133) 27 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันการรับโอนพนักงานเทสบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสาย ผู้บริหาร (ดู : 157) 23 ส.ค. 2564
ข่าวสารความรู้ทางการเงินฉบับที่ 8/2564 (ดู : 121) 21 ส.ค. 2564
สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ดู : 122) 10 ส.ค. 2564
กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ (ดู : 121) 3 ส.ค. 2564
นิทรรศการสื่อสร้างสุข (ดู : 135) 3 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 252) 13 ก.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี 2564 (ดู : 155) 6 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย (ดู : 147) 29 มิ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 143) 21 มิ.ย. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 150) 11 พ.ค. 2564
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 156) 20 เม.ย. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 185) 8 เม.ย. 2564
แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจําปี 2564 (ฮ.ศ.1442)ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย (ดู : 169) 8 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย (ดู : 163) 7 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (ดู : 166) 5 เม.ย. 2564
องค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 178) 17 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้จัดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 178) 15 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  เลขที่ 1/1 หมู่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : 077-452124
โทรสาร : 077452165
E-mail Address : info@changsaicity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.changsaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs