ภาพกิจกรรม
QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย
3523
24 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย