กองคลัง
 • นางกาญจนาภรณ์ เวียงวีระ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศันสนีย์ สีห์วรางกูร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ( นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 • นางสาววัลภา ธรรมธวัช

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลังต้น)

 • นางสาวภัททิรา แก้วแดง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสุภาภรณ์ เพชรช่วย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางชลาธิป หนูเพชร

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • - ว่าง -

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวปัทมา สอนทอง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางสาวปณัฐฐา มาทา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางณัฐณิชา มากเกลื่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางหิรัญญา กลิ่นเมฆ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางธิดารัตน์ จี่พิมาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ