สมาชิกสภา เทศบาล.
 • นายจรูญ บุญชัย

  ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย

 • นายเสนอ หีตหนู

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลช้างซ้าย

 • นายวิจารณ์ หนูรักษ์

  สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายวิภาค คงนาค

  สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายสุรศักดิ์ หนูหีต

  สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายวิโรจน์ รัตนจันทร์

  สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายภิญโญ ศรีรักษ์

  สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายเอกชัย สังสันไทย

  สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายวัชระ หนูหีต

  สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายธิโชค คงเกิด

  สมาชิกสภาฯ เขต 2

 • นายจินดา คงสุข

  สมาชิกสภาฯ เขต 1

 • นายประจวบ โกละกะ

  สมาชิกสภาฯ เขต 2