คณะผู้บริหาร
 • นายวิชัย สุบรรณ์

  นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย โทร.080-5294353

 • ว่าที่ ร.ต.กิตติพร เพชรช่วย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายโทร.094-6927734

 • นางสาววาสนา นุ่มนวล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายโทร.087-8985658

 • นายธงชัย อินทร์ยิ้ม

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายโทร. 061-1864192

 • นายพงษ์ศักดิ์ เพชรรักษ์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้ายโทร.085-0758227