เทศบาลตำบลช้างซ้าย เลขที่ 1/1 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 :: www.changsaicity.go.th::
  • วิสัยทัศน์

    ช้างซ้ายน่าอยู่ สังคมเป็นสุข

นายวิชัย สุบรรณ์

นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย

080-5294353

นางสาววิลาสินี ทรรพคช

ปลัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย

077-452-124

ข่าวสารชาวทต.ช้างซ้าย

กิจกรรมชาวทต.ช้างซ้าย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

รี รี รี สื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
1 พฤศจิกายน 2566

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.ช้างซ้าย เราดูแล

12
หมู่
11,160
ประชากร
158.96
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.