ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
27 มีนาคม 2564

0


ประวัติความเป็นมา

ในสมัยรัชการที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการให้บุคคลต่าง ๆ มีนามสกุลใช้และในสมัยนั้นนายชนิล สุบรรณ เป็นกำนันประจำตำบล ได้รับพระราชทานยศเป็น "ท่านขุนกุญชร" ซึ่งแปลว่าช้าง มีตำบลใกล้เคียงมีท่านขุนภิบาลเป็นกำนัน คือตำบลช้างขวา สำหรับตำบลที่มีขุนกุญชรปกครองชาวบ้านจึงได้เรียกว่า ตำบลช้างซ้ายมาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ตำบลช้างซ้ายเป็นพื้นที่ราบสูงบางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ร้อยละ 60 เป็นที่ราบกึ่งลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ร้อยละ 40 เป็นลูกคลื่นลอนลาดค่อนข้างชัน มีคูคลองหลายสายไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลกะแดะและตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลกรูด และตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลช้างขวาและตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 80 ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง บ่อน้ำตื้น 600 บ่อ บ่อโยก 30 บ่อ ฝาย 9 แห่ง สระน้ำ 1 แห่ง

การเดินทาง

แยกจากถนนสายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตรงสี่แยกหนองสวนไปทางทิศใต้ ถนนสายกาญจนดิษฐ์-บ้านปากคู ระยะทาง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำหวานชื่นฤทัย,เครื่องแกงสมุนไพร,ข้าวเกรียบพืชผัก