สำนักปลัดเทศบาล
 • นายธรรมรัตน์ สองแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางสาวทิพย์วรรณ ดำฉวาง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 • นายพงศกรณ์ หนูเพชร

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 • นางสาวพรทิพย์ ระมั่งทอง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวชวาลา อินทร์เอี่ยม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นิติกร ปก./ชก.

 • นายวัชรพงศ์ คงเมฆา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางอุราวัลย์ สุวรรณวิหค

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • - ว่าง -

  นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

 • นางสาววิกานดา วรรณโวหาร

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.

 • นางสาวปิยวรรณ ทองพันธุ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 • นางสาวชนกานต์ แก้วประเสริฐ

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวปิยะเนตร ถั่วเถื่อน

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  ครู

 • นางกันต์ธีร์ สุทธินนท์

  ครู คศ.1

 • นางดวงใจ ศรีมหาวาส

  ครู คศ.2

 • นายสิทธิพร กอบวัฒนกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวฐาปนี นาคกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัณนาชุมชน

 • นางสาวภัทรชราพร ละม้าย

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวสุธารัตน์ จันทร์ขำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 • นางสาวรุ่งสิริ เพชรรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอาทิยา รัตนจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุดารัตน์ นวลวัฒน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิวนันท์ ช้างนรินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอภิชาติ รักจินดา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจันทิมา ทองนา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวศิริรัตน์ หีตหนู

  ผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายไพรัตน์ หีตหนู

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายธีระ ชุนแผ้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอิงอุมา อินทวิเศษ

  คนงานทั่วไป

 • นายจรัญ แซ่ลิ้ม

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวกัลยรัตน์ มากชม

  คนงานทั่วไป

 • นางมีนา คงเสน

  คนงานทั่วไป

 • นายบัญชา ชัยพัฒน์

  คนงานทั่วไป

 • นายนิวัฒน์ มีใหม่

  คนงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  นักการภารโรง