กองช่าง
 • สิบเอก เฉลิมภพ หนูในน้ำ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสมบูรณ์ ณะจันทร์

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง <BR> (นักบริหารงานช่าง ต้น)

 • นายสุกฤษฎิ์ รัตนทองอินทร์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา ชก./ชง.

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา ปก./ชก

 • นางสาวญาณิศา สว่างแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจักรกริช ใจซื่อสัตย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายธนกฤษ สังฆสำราญ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายศักดิ์ชัย สมวงศ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุรศักดิ์ เชื้อโพล้ง

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • -ว่าง-

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา