ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางระบบออนไลน์ 🤝เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 นำโดยท่านอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ✅ในหัวข้อ 2 ประเด็น ดังนี้ ⚖️1. การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก โดยพนักงานอัยการ ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านสามารถ ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล) ณ สำนักงานอัยการจังหวัด ในท้องที่ของท่าน เอกสารที่ต้องนำมายื่น 1) ทะเบียนบ้านของเจ้ามรดก 2) ทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 3) ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 4) ใบมรณบัตรของบิดามารดา กรณีบิดามารดาของเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 5) ทะเบียนสมรสของสามี หรือ ภรรยาของเจ้ามรดก 6) ทะเบียนสมรสของ และ/หรือ ทะเบียนของสามีภรรยาของเจ้ามรดก 7) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอทายาทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก 😎 สูติบัตรของบุตรเจ้ามรดก (กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ไม่สามารถให้ความยินยอมได้) 9) บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก 10) พินัยกรรมของเจ้ามรดก (ถ้ามี) 11) หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก (ดาว์โหลดที่นี่ ไทย/EN) 12) บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมทุกคน 13) บัญชีเครือญาติ 14) เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก เช่น โฉนดที่ดิน และสัญญาจำนอง ทะเบียนรถยนต์/จักรยานยนต์ อาวุธปืน สมุดเงินฝากธนาคาร ใบหุ้น ฯลฯ ⚖️2.การครอบครองปรปักษ์ คือ การแย่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง มีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ สำหรับการครอบครองปรปักษ์อสังหาริมทรัพย์มีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ดังนี้ 1. ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่น 2. โดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ 3. ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี (5 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์) ⚖️ข้อควรรู้ 1. การครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนด โฉนดตราจอง หรือเอกสารกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ส่วนทรัพย์ประเภทที่มีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น ส.ค.1 (ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน) หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) หรือที่ดินมือเปล่าไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ แต่อาจแย่งการครอบครองกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 แต่ไม่มีกฎหมายรับรองให้สามารถยื่นคำร้องหรือคำฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์ได้แบบครอบครองปรปักษ์ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5389/2549) 2. การครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น ทรัพย์ของตนเองไม่สามารถอ้างการครอบครองปรปักษ์ได้ เช่น อ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองแต่ใส่ชื่อของคนอื่นแทน (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 538/2536) หรืออ้างว่าครอบครองปรปักษ์ในที่ดินที่ได้รับมรดกมา (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4843/2545) 3. การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น ผู้ครอบครองไม่จำเป็นต้องทราบว่าทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่น อาจเข้าใจว่าเป็นของตนเองก็ได้ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5794/2551, 5596/2552) 4. การครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นการครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ ต้องใช้สอยทรัพย์นั้นอย่างเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์นั้น และต้องไม่เป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิหรือยอมรับสิทธิของบุคคลอื่น เช่น – การที่ผู้ซื้อครอบครองที่ดินตามสัญญาซื้อขายถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้ขายจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักษ์ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7490/2551) – การที่ทายาทคนหนึ่งครอบครองที่ดินมรดกทั้งหมด ถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาททุกคน ต้องมีการบอกกล่าวต่อทายาทอื่น ๆ ก่อนว่าเจตนายึดถือเพื่อตนจึงจะเริ่มนับว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์ได้ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2760/2548) – การครอบครองที่ดินโดยเจ้าของที่ดินอนุญาตให้อยู่อาศัยไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5352/2539) – เจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดินถือว่าครอบครองแทนเจ้าของรวมคนอื่น ๆ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2537) 5. ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างที่ครอบครองปรปักษ์ยังไม่ครบ 10 ปี และผู้รับโอนได้กรรมสิทธิ์มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน มีผลทำให้การครอบครองปรปักษ์ก่อนหน้านี้สิ้นผลไป ต้องเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5801/2544, 8700/2550) 6. ต้องเป็นการครอบครองโดยสงบ เช่น ไม่ได้ถูกฟ้องคดี และต้องเปิดเผย คือ ไม่ได้หลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปโดยเปิดเผย
19 ธันวาคม 2566

1468